Privacy statement STR Healthcare Recruitment

Inleiding

STR Healthcare Recruitment neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Jouw privacy is belangrijk voor ons en we verbinden ons ertoe de rechten betreffende de privacy van jouw gegevens te beschermen en te waarborgen. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met brigitte@str-hcrecruitment.nl.

Wie is STR Healthcare Recruitment?

STR Healthcare Recruitment is de gelijknamige eenmanszaak, kantoorhoudende te (3972 GT) Driebergen-Rijsenburg aan Ninaber van Eijbenlaan 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80957811.

STR Healthcare Recruitment is opgericht eind 2020 (startdatum 1 januari 2021) en is een kleinschalig bemiddelingsbureau voor posities binnen de healthcare (industrie). Wij zijn gespecialiseerd in Werving & Selectie voor medisch gerelateerde posities binnen diverse afdelingen. Het bedrijf beschikt over uitgebreide ervaring, zowel binnen recruitment als binnen diverse (management) functies. Deze ervaring, in combinatie met een grote mate van betrouwbaarheid en een persoonlijke benadering, maakt STR Healthcare Recruitment tot de aangewezen partner bij het vinden van de juiste baan of de ideale kandidaat.

STR Healthcare Recruitment is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt STR Healthcare Recruitment jouw gegevens?

Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens van onze websitegebruikers (www.str-hcrecruitment.nl), kandidaten, opdrachtgever en leveranciers. Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor STR Healthcare Recruitment persoonsgegevens over jou verwerkt.

Kandidaatgegevens

Om je de best mogelijke arbeidsmogelijkheden te kunnen bieden die op jou zijn toegespitst is het nodig dat STR Healthcare Recruitment bepaalde informatie over jou verwerkt. We vragen je uitsluitend om gegevens die ons ondersteunen en nodig zijn om ons werk goed uit te kunnen voeren, zoals jouw naam, leeftijd, contactgegevens, opleidingsgegevens, arbeidsverleden, geboorteplaats en -land en gegevens over salaris en arbeidsvoorwaarden. Ook bewaren wij je CV, een pasfoto en gespreksgegevens zoals intakeverslagen en notities van telefoongesprekken.

Klantgegevens

Ben je een klant van STR Healthcare Recruitment dan bewaren wij informatie over de contactpersonen binnen de organisatie, zoals naam en zakelijke contactgegevens.

Leveranciersgegevens

STR Healthcare Recruitment heeft een kleine hoeveelheid informatie over de leveranciers nodig om ervoor te zorgen dat de zaken soepel verlopen. Naast contactgegevens betreft dit bankgegevens om je als leverancier te kunnen betalen voor de diensten die je verleent.

Personen van wie wij gegevens ontvangen van kandidaten zoals referentiepersonen

Als onderdeel van de procedure om kandidaten aan een passende baan te helpen is het soms nodig om contact op te nemen met referenten. Deze referenten worden door de kandidaten aangedragen en van de referenten bewaren wij basale contactgegevens.

Gegevens die wij zoal verzamelen zijn:
Naam;
Leeftijd/geboortedatum;
Sekse/gender;
Pasfoto;
Burgerlijke staat;
Contactgegevens;
Opleidingsgegevens;
Arbeidsverleden;
Referentiedetails;
Immigratiestatus (of u een werkvergunning nodig heeft of niet);
Nationaliteit/staatsburgerschap/geboorteplaats;
Soms een kopie van uw rijbewijs en/of paspoort/identiteitsbewijs;
Soms burgerservicenummer;
Persoonlijk verslag n.a.v. interview;
Details over je huidige salaris, pensioenen en bonus regelingen etc.;
Je motivatie;
Aanvullende informatie die je aan ons vertelt;
Aanvullende informatie die uw referentie over u aan ons vertelt;
Mailwisseling;
Notities van telefoongesprekken;
Eventueel Social media adressen;

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

STR Healthcare Recruitment heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. Daarnaast verkrijgen we gegevens van social media en van derden. De gegevens worden opgeslagen in ons recruitment software systeem (Salesforce).

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Kandidaatgegevens: De belangrijkste reden voor het gebruik van jouw persoonlijke gegevens is om je te helpen een functie / opdracht te vinden die bij jou zou kunnen passen. Hoe meer informatie wij hebben over jouw vaardigheden en ambities, hoe beter wij onze diensten op jou kunnen afstemmen. STR Healthcare Recruitment zal alleen gegevens delen met derden (klanten) na jouw toestemming.

Klantgegevens: De belangrijkste reden voor het gebruik van gegevens over klanten en contactpersonen is om ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt. Contactgegevens worden eventueel alleen gedeeld met kandidaten ten behoeve van de procedure.

Leveranciergegevens: De belangrijkste reden voor het gebruiken van persoonsgegevens van leveranciers is om ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt.

Hoe beschermen we jou en jouw persoonsgegevens?

Het beschermen van jouw informatie is belangrijk voor ons. Daarom maakt STR Healthcare Recruitment gebruik van een gerenommeerd recruitment software pakket van Salesforce. Dit bedrijf heeft de nodige maatregelen getroffen die erop gericht zijn ongeautoriseerde toegang tot en misbruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

STR Healthcare Recruitment zal jouw gegevens voor een periode van 1 jaar bewaren. Voor het aflopen van dit jaar zullen wij opnieuw toestemming vragen voor het bewaren van je gegevens.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij STR Healthcare Recruitment over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij STR Healthcare Recruitment. Je kunt verzoeken dat STR Healthcare Recruitment je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om STR Healthcare Recruitment te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van STR Healthcare Recruitment of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van STR Healthcare Recruitment te verkrijgen. STR Healthcare Recruitment zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat STR Healthcare Recruitment je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door STR Healthcare Recruitment
Een verzoek kan verstuurd worden naar brigitte@str-hcrecruitment.nl. STR Healthcare Recruitment zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat STR Healthcare Recruitment een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien STR Healthcare Recruitment je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat STR Healthcare Recruitment verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop STR Healthcare Recruitment je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar brigitte@str-hcrecruitment.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop STR Healthcare Recruitment jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar brigitte@str-hcrecruitment.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.